Cov lus qhia txog cov kev tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus yog ntsib xwm txheej kev ntxub ntxaug

5 txog kev cov los sis yog xwm txheej ntawm kev ntxub ntxaug tshwm sim

1. Saib xyuas zoo ua ntej: Ntseeg koj tus kheej siab xav thiab kuaj koj ib puag ncig kev nyab xeeb. Yog koj tsis nyab xeeb thiab yog tias ua tau.

2. Nyob tus, tsis poob siab: haus pa thaib tshuab pa tawm, tsis txhob ntsia ntsoov los yog ntsia ncaj qha rau tus neeg ua kev ntxub ntxaug, tswj lub cev nyob twj ywm / nyob tus.

3. Hai lus tawm (yog lub caij nyoog tsis txaus ntshai loj): Sib lub suab qhov kho thiab nrov hais qhia rau tus neeg kom nws txav dej ntawm koj thiab xwv lawv kev coj ua thiab cov lus lawm siv / hais.

4. Nrhiav kev pab ntawm cov tib neeg sai li sai tau: Nug lwm cov neeg uas nyob thiab sawv ze ntawm koj.

5. Nrhiav kev txhawb nqa yog muaj kev nyuaj siab / ntxhov siab: Thaum koj xis nyob, siv sijhawm mus rov los thiab ncav tes nrog ib tus neeg tham txog yam tshwm sim. Nco ntsoov qhov no tsis yog koj qhov txhaum, thiab tsis yog koj ib leeg.

 

5 txoj hauv kev koj tuaj yeem pab tau yog koj ua pov thawj pom xwm txheej ntawm kev ntxub ntxaug / kev ua tsis ncaj ncees rau tib neeg

1. Nqis siab muab kev pab txhawb nqa: Mus cuag tus neeg uas raug kev ntxub ntxaug / kev ua tsis ncaj ncees thiab ua kev sib raug zoo thiaj li pib pab tau thaib txhawb nqa nws.

2. Khwb khuav mloog zoo rau tus neeg ntawd: Ua ntej koj yuav nquis siab ua lwm yam kev pab thiab txhawb nqa rau tus neeg, . Soj ntsuam qhov xwm txheej

3. Txhob quav ntsej tus neeg tsim kev kub ntxhov ntawm xwm txheej: Siv koj laj li tswv yim thiab peev xwm los cuam tshaum lossis daws qhov xwm txheej xws li koj lub suab thiab koj lub dag lug zog.

4. Koom nrog tus neeg kom tsis txhob rau kev ntxub ntxaug ntxiv: Yog qhov teebmeem ntawm xwm txheej yuav tsis xaus, pab caw tus neeg rau kev ntxub ntxaug ntawd los.

5. Pab txhawb nqa yog muaj kev nyuaj siab / ntxhov siab: Pab tus neeg nrhseb lawv xav li cas. Pab tus neeg nrhiav hauv kev lossis tswv yim rau yav pem suab.