Mga Payong Pangkaligtasan para sa Mga Nakakaranas o Nakakasaksi ng Poot

5 Bagay na Isasaalang-alang Kapag Nakakaranas ng Poot 

1. Safety First: Pagkatiwalaan ang iyong mga instinct at tasahin ang iyong kapaligiran. Kung ramdam mong hindi ka ligtas, lumisan kung kaya mo.

2. Manatiling Kalmado: Huminga nang malalim, limitahan ang eye-contact, at magpanatili ng neutral na body language.

3. Magsumbong (kung magagawa mo ito nang ligtas): Gamit ang kalmado at pirming boses, magtaguyod ng pisikal na hangganan at batikusin ang kanilang pag-aasal at mga komento.

4. Maghanap ng Agarang Tulong: Hilingin sa mga bystander na tumulong o makialam.

5. Humingi ng Emosyonal na suporta: Kapag ramdam mong ligtas ka na, maghanap ng taong makukuwentuhan mo tungkol sa anong nangyari. Tandaang hindi mo ito kasalanan, at hindi ka nag-iisa.

 

5 Paraang Makakatulong Kung Nakakasaksi Ka ng Poot

1. Gumawa ng Aksyon: Lapitan ang tina-target na tao, ipakilala ang iyong sarili, at mag-alok ng suporta

2. Makinig nang Aktibo: Magtanong bago gumawa ng anumang aksyon at galangin ang mga kagustuhan ng tina-target na tao. Subaybayan ang sitwasyon kung kinakailangan.

3. Huwag Pansinin ang Umaatake: Gamit ang iyong pagpapasya, subukang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit sa iyong boses, body language, o mga distraction.

4. Samahan Siya: Kung lalala ang sitwasyon, imbitahan ang tina-target na taong sumama sa iyo sa pag-alis.

5. Mag-alok ng Emosyonal na Suporta: Tulungan ang tina-target na tao sa pamamagitan ng pagtanong kung anong nararamdaman nila. Tulungan siya sa pag-alam kung anong sunod na gagawin.