Mga Payong Pangkaligtasan para sa Mga Nakakaranas o Nakakasaksi ng Panghahamak

March 2021
Ripped paper divider effect

5 Bagay na Isasaalang-alang Kapag Nakakaranas ng Panghahamak

1. Safety First: Pagkatiwalaan ang iyong mga nararamdaman at matyagan ang iyong kapaligiran. Kung ramdam mong hindi ka ligtas, lumisan kung kaya mo.

2. Manatiling Kalmado: Huminga nang malalim, limitahan ang eye-contact, at panatiliing kalmado ang kilos.

3. Magsumbong (kung magagawa mo ito nang ligtas): Gamit ang kalmado at matatag na boses, lumayo at batikusin ang kanilang pag-aasal at mga komento.

4. Maghanap ng Agarang Tulong: Humingi ng tulong sa ibang tao sa paligid.

5. Humingi ng Emosyonal na suporta: Kapag ramdam mong ligtas ka na, maghanap ng taong makukuwentuhan mo tungkol sa nangyari. Tandaang hindi mo ito kasalanan, at hindi ka nag-iisa.

5 Paraang Makakatulong Kung Nakakasaksi Ka ng Panghahamak

1. Umaksyon: Lapitan ang tina-target na tao, ipakilala ang iyong sarili, at mag-alok ng suporta.

2. Makinig nang Aktibo: Magtanong bago gumawa ng anumang aksyon at igalang ang kagustuhan ng tina-target na tao.  Subaybayan ang sitwasyon kung kinakailangan.

3. Huwag Pansinin ang Umaatake: Gamit ang iyong pagpapasya, subukang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng iyong boses, kilos, o mga distraction. 

4. Samahan Siya: Kung lalala ang sitwasyon, imbitahan ang tina-target na taong sumama sa iyo sa pag-alis. 

5. Mag-alok ng Emosyonal na Suporta: Tulungan ang tina-target na tao sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong nararamdaman nila.  Tulungan siya na alamin kung anong sunod na gagawin.