ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພສຳລັບຜູ້ທີ່ປະສົບຫຼືພົບເຫັນການກຽດຊັງ

Ripped paper divider effect Abstract background image
Heading graphics background

5 ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອປະສົບກັບຄວາມກຽດຊັງ

  1. ຄວາມປອດໄພໄວ້ກ່ອນ: ໄວ້ໃຈໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານແລະປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພແລະຖ້າທ່ານສາມາດ, ອອກຈາກພື້ນທີ່ນັ້ນ.
  2. ໃຈເຢັນໆ: ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ, ຈໍາກັດການຕິດຕໍ່ທາງສາຍຕາ, ແລະຮັກສາພາສາຮ່າງກາຍທີ່ເປັນກາງ.
  3. ເວົ້າອອກມາ (ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ): ໃນສຽງທີ່ສະຫງົບແລະ ໜັກ ແໜ້ນ ສ້າງເຂດແດນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະປະຕິເສດການປະພຶດແລະ ຄຳ ເຫັນຂອງພວກເຂົາ.
  4. ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນໂດຍດ່ວນ: ຂໍຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ການແຊກແຊງ
  5. ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດໃຈ: ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກປອດໄພ, ໃຊ້ເວລາເພື່ອການຢຽວຢາ ແລະເຂົ້າຫາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ ຈົ່ງຈຳເອົາໄວ້ວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ.
Heading graphics background

5 ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຖ້າທ່ານພົບເຫັນການກຽດຊັງ

  1. ປະຕິບັດ: ເຂົ້າຫາບຸກຄົນເປົ້າໝາຍ, ແນະນຳຕົວເອງ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.
  2. ຕັ້ງໃຈຟັງ: ຖາມກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການໃດໆແລະເຄົາລົບຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງບຸກຄົນເປົ້າໝາຍ. ຕິດຕາມສະຖານະການຖ້າຈຳເປັນ.
  3. ບໍ່ສົນໃຈຜູ້ໂຈມຕີ: ໃຊ້ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ສະຖານະການສະຫງົບລົງໂດຍການໃຊ້ສຽງ, ພາສາຮ່າງກາຍ, ຫຼືສິ່ງທີ່ດືງດູດຄວາມສົນໃຈ.
  4. ມາພ້ອມກັບ: ຖ້າສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂື້ນ, ເຊີນບຸກຄົນເປົ້າ ໝາຍເຂົ້າຮ່ວມກັບທ່ານໃນການອອກຈາກທີ່ນັ້ນ.
  5. ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອທາງດ້ານຈິດໃຈ: ຊ່ອຍບຸກຄົນເປົ້າໝາຍ ໂດຍການຖາມວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກແນວໃດ. ຊ່ອຍພວກເຂົາໃນການຊອກຫາສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຈະເຮັດຕໍ່ໄປ.

This resource is available in printable form: